Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hà Ngọc  - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn

Đăng lúc: 10:42:32 10/11/2022 (GMT+7)
100%
Print

Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn gồm các ông (bà) có tên sau:

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ NGỌC

 
 

 


Số: 30/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Ngọc, ngày 18 tháng 4  năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn

 
 

 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ NGỌC

 

Căn c Lut T chc Chính quyn địa phương ngày 19/6/2015; Căn c Lut sa đổi, b sung Lut T chc Chính ph và Lut T chc Chính quyn địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ tỉnh Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, đính hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 176 /QĐ-UBND ngày 10/01/2022của UBND tỉnh Thanh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Hướng dẫn số 557/STTTT-CNTT, ngày 28/3/2022 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa về việc Hướng dẫn hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Văn hóa - Xã hội.       

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

          Điều 1. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn gồm các ông (bà) có tên sau:

 

 

Thôn Đồng Vườn:

 

 

1.

Ông: Hoàng Ngọc Minh

Trưởng thôn

Tổ trưởng

2.

Ông: Hoàng Văn Đô

Bí thư chi đoàn

Tổ phó

3.

Ông: Hoàng Văn Khương

TĐT Dân quân

Thành viên

 

Thôn Kim Đề

 

 

1.

Ông: Phạm Đình Ba

Trưởng thôn

Tổ trưởng

2.

Ông: Hoàng Viết Tuấn

Bí thư chi đoàn

Tổ phó

3.

Ông: Phạm Chí Tình

TĐT Dân quân

Thành viên

 

Thôn Kim Quan Sơn

 

 

1.

Ông: Trần Văn Lương

Trưởng thôn

Tổ trưởng

2.

Ông: Đinh Văn Dũng

Bí thư chi đoàn

Tổ phó

3.

Ông: Hoàng Chí Hướng

TĐT Dân quân

Thành viên

 

Thôn Kim Phú Na

 

 

1.

Ông: Phạm Xuân giáo

Trưởng thôn

Tổ trưởng

2.

Ông: Dương Văn Dũng

Bí thư chi đoàn

Tổ phó

3.

Ông: Mai Xuân Cương

TĐT Dân quân

Thành viên

 

Thôn Kim Trần Vũ

 

 

1.

Ông: Đào Văn Tuấn

Trưởng thôn

Tổ trưởng

2.

Ông: Đào Ngọc Qúy

Bí thư chi đoàn

Tổ phó

3.

Ông: Phạm Duy Thống

TĐT Dân quân

Thành viên

 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng thôn:

1. Bám sát các nhiệm vụ của cấp trên và của địa phương, cần cụ thể hóa những việc làm cụ thể, mục tiêu đạt được, thời gian hoàn thành, trong đó triển khai một số nội dung như sau:

1.1. Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

1.2. Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, người dân trên địa bàn ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt,…Cụ thể là:

- Về chính quyền số:

+ Thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số do các cơ quan nhà nước cung cấp; tương tác với chính quyền thông qua môi trường số, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số tại địa phương.

+ Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trên địa bàn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

+ Hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch bệnh Covid-19: PC-Covid, phản ánh, kiến nghị trên Tổng đài 1022 Thanh Hóa, Smart Thanh Hoa, sổ sức khỏe điện tử,…

- Về kinh tế số:

+ Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như “voso.vn”, “postmart.vn”,….

+ Hướng dẫn, hỗ trợ đưa 100% sản phẩm OCOP tại địa phương lên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

+ Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, quảng bá sản phẩm, dịch vụ trên các trang thông tin điện tử, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội (Zalo, facebook,…).

+ Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, người dân lựa chọn, ứng dụng công nghệ số phù hợp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Về xã hội số:

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn cho người dân về chuyển đổi số, các ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các cuộc họp thôn, bản, khu phố, các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể chính trị (Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân,...) và lực lượng học sinh trong các trường học,....

+ Hướng dẫn, hỗ trợ người dân ứng dụng CNTT, sử dụng internet, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thanh toán không dùng tiền mặt, học trực tuyến và các ứng dụng thông minh khác,…

+ Hướng dẫn người dân mở tài khoản thanh toán điện tử.

+ Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như: thanh toán không dùng tiền mặt (các dịch vụ thiết yếu như tiền điện, nước, các dịch vụ y tế, học phí, viễn thông,.…); sử dụng các dịch vụ y tế số (đăng ký sổ sức khỏe điện tử, đăng ký khám chữa bệnh từ xa, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, thanh toán các dịch vụ khám, chữa bệnh không dùng tiền mặt…); sử dụng các dịch vụ giáo dục số (tương tác giữa phụ huynh với nhà trường thông qua môi trường số; thanh toán học phí không dùng tiền mặt,…); bảo hiểm xã hội số; phòng chống dịch,…thông qua các nền tảng số.

 + Hướng dẫn người dân tạo lập hòm thư điện tử (email), để trao đổi giao dịch trên Internet và với sử dụng các dịch vụ công trực tuyến,...

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng - Thống kê, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 3QĐ;

- UBND huyện (b/c);

- TTr Đảng ủy, HĐND (b/c);

- Lưu: VT, VP, VH.

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tấn

 

 

 

  

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66819

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289