Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hà Ngọc  - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ HÀ NGỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   
Số: /BC-UBND

Hà Ngọc, ngày       tháng 9 năm 2020
 
BÁO CÁO
Đăng ký danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí
                 
                       
Kính gửi:
                                           - UBND huyện Hà Trung;
                                           - Văn phòng HĐND và UBND huyện.

          Căn cứ Nghị định số: 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/20217 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; Thực hiện Công văn: số 1634/STTTT-BCXB ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông về việc đăng ký danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí;
Thực hiện Công văn số: 1930/UBND-VP, ngày 14/9/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Trung về việc đăng ký danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí;
           Uỷ ban nhân dân xã Hà Ngọc đăng ký danh sách như sau:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Địa chỉ Email
Cơ quan
Di động
1
Nguyễn Minh Tấn
Chủ tịch UBND
 
0858325368
0773315368
minhtan.hangoc@gmail.com
         Trên đây là báo cáo đăng ký danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí xã Hà Ngọc báo cáo về UBND huyện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
  


 
Nguyễn Minh Tấn
 
 
 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66819

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289