Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hà Ngọc  - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

ĐẢNG BỘ XÃ HÀ NGỌC

Đăng lúc: 00:00:00 21/03/2024 (GMT+7)
100%
Print

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024.

 

 

 

ĐẢNG BỘ XÃ HÀ NGỌC

 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Căn cứ Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 21-NQ/ĐU, ngày 03/01/2024 của Đảng ủy xã Hà Ngọc về phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Đảng ủy xã Hà Ngọc xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt và cụ thể hóa để triển khai đồng bộ các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành và các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh, trọng tâm là: Những quan điểm, định hướng chỉ đạo trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và PCTNTC trong công tác cán bộ; các Quy định số 131-QĐ/TW, số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác PCTNTC, của Tỉnh ủy, huyện ủy và Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, của huyện.

2. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong bộ máy nhà nước; về cải cách thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả; đẩy nhanh công tác giáo dục và thực hành văn hóa liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ gốc.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư phản ánh và dư luận; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra của các cơ quan tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm rong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng của Trung ương, tỉnh, huyện và của địa phương.

4. Chỉ đạo ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt”; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt chủ trương, quy định về việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

5. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

6. Tiếp tục chỉ đạo phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, truyền thông trong đấu tranh PCTNTC. Quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PCTNTC thật sự gương mẫu, trong sạch, liêm chính, có bản lĩnh, dũng khí đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Chỉ đạo học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về lĩnh vực PCTNTC, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTHTC tỉnh, Huyện ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC huyện, nhất là các chu trương, quy định mới ban hành về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và trong điều tra truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định 131-QĐ/TW, số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị).

- Thường trực Đảng ủy chỉ đạo: UBKT Đảng ủy chủ trì, Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy phối hợp tham mưu.

- Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2024.

2. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCTNTC ở các đơn vị, các lĩnh vực, các địa bàn được phân công phụ trách, nhất là trong triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các kết luận phiên họp, cuộc họp của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện và của Ban Thường vụ Đảng ủy nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC tại các ngành, đơn vị.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ được phân công theo dõi, phụ trách các đơn vị.

- Thực hiện thường xuyên

3. Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận quan tâm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện, của xã.Tổng hợp cáo cáo các dạng sai phạm chủ yếu được các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, hoạt động điều tra của các cơ quan tỉnh, của huyện và của xã phát hiện; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục.

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Bna Thanh tra, Công an xã phối hợp thực hiện.

- Thực hiện trong quý II năm 2024.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và PCTNTC trong công tác cán bộ; kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy điều động, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ. Tiếp tục triển khai Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

- Thường trực Đảng ủy chủ trì; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy.

- Thực hiện trong quý II năm 2024.

5. Rà soát báo cáo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị trong công tác thu hồi tài sản các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có khó khăn, vướng mắc.

- Công an xã; Công chức Tư pháp; Ban Thanh tra.

- Hoàn thành trong quý II năm 2024.

6. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực. Hằng tháng báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy kết quả phát hiện, thụ lý các vụ việc có dấu hiệu của tội tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của các cơ quan chức năng.

- Công an xã chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện

- Thực hiện thường xuyên.

7. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả công tác đấu tranh PCTNTC; chủ động có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc kết quả công tác PCTNTC để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ; thường xuyên cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận; phát huy vai trò của cơ quan truền thông, công luận trong công tác PCTNTC.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì; Ủy ban nhân dân, Khối Dân vận Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy phối hợp chỉ đạo thực hiện.

- Thực hiện thường xuyên.

8. Chỉ đạo phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong đấu tranh PCTNTC; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTNTC; tăng cường giám sát đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nếu gương, thực hành văn hóa liêm chính.

- Khối Dân vận Đảng ủy chủ trì; Văn phòng Đảng ủy phối hợp thực hiện.

- Thực hiện thường xuyên.

9. Chỉ đạo tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ứng, kiến nghị liên quan đến tham nhũng, tiêu cực gửi đến Thường trực Đảng ủy; đôn đốc chỉ đạo giải quyết đơn thư về tham nhũng, tiêu cực đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy kết luận chỉ đạo.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy phối hợp thực hiện.

- Thực hiện thường xuyên.

10. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025 của Đảng ủy.

- Thường trực Đảng ủy chỉ đạo; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy phối hợp tham mưu.

- Hoàn thành trước ngày 20/12/2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ chỉ đạo.

Căn cứ Quy định số 67-QĐ/TW của ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII, Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, phụ trách địa bàn và kế hoạch này; chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác của cá nhân để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTNTC trong lĩnh vực; địa bnaf được phân công, phụ trách; định kỳ báo cáo Thường trực Đảng ủy kết quả thực hiện.

2. Giao Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Khối Dân vận, Ban Tuyên giáo Đảng ủy theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Đảng ủy chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả với Thường trực Đảng ủy./.

 

                Trích toàn bộ Kế hoạch của Đảng ủy về Phòng chống tham nhũng.

                                                                               Người trích

                                                                       Công chức VH – XH

                                                                                Lê Phú

 

 

 

 

  

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66819

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289